Utskrift

Innledning

Herrens nattverdNattverden har forskjellige navn i Den Hellige Skrift.

Den kalles Herrens nattverd (1. Kor 11,20). Ordet nattverd (på gresk "deipnon") betyr egentlig aftensmåltid og ble brukt av jødefolket om deres hovedmåltid som ble holdt om kvelden. Da hadde man også alminnelige festmåltider. Herrens nattverd betyr da det måltid som er innstiftet av Herren Jesus Kristus og er til minne om ham.

Den kalles også brødsbrytelsen (Apg. 2,42). Verbalformen å "bryte brødet" forekommer også gang på gang (Apg. 2,46; 20,7; 1. Kor 10,16).

Paulus taler også om "Herrens beger"og "Herrens bord" (1. Kor 10,21) og om "velsignelsens beger" (1. Kor 10,16) når han taler om nattverden.

I det andre århundret ble den ofte kalt "Takksigelsen" eller som den blant noen nå blir kalt Eukaristi. (Se Didache).

Vi bør helst bli stående ved de to første navn, "Herrens nattverd" eller "brødsbrytelsen".

 

1. Nattverdens innstiftelse

1.1 Påskemåltidet som forbilde på Herrens nattverd

Først ser vi at nattverden er innstiftet av Jesus selv i den natt da han ble forrådt, og at den står i nær forbindelse med det jødiske påskemåltid som den skulle avløse. Det vil derfor kaste lys over den å betrakte den med dette som bakgrunn.

Ifølge den lærde jødekristne, dr. Alfred Edersheim (1825-1889) ble påskemåltidet på Jesu tid feiret på følgende måte:

         1) Etter at alt var gjort ferdig til høytiden og folket var samlet til festen, skjenket husfaren i det første beger vin og takket Gud, og man drakk det. Husfaren som ledet hele festen, begynte, og alle de andre fulgte etter. Vinen bestod av alminnelig rød druevin, blandet med vann.
         2) Etterpå vasket alle sine hender, og husfaren holdt bønn. Å vaske hendene var fast regel foran alle måltider (Mark 7,1-3). Det var visstnok på dette tidspunktet at Jesus vasket sine disiplers føtter (Joh 13,1-17).
         3) De bitre urter ble dyppet i salt vann og spist. Dette skulle minne om deres bitre erfaringer i Egypt og på denne måten fylle dem med takknemlighet til Gud for hans frelsende nåde.
         4) Det andre beger ble fylt med vin, og husfaren gikk gjennom beretningen om utfrielsen av Egypt (2. Mos 12,26). Etter på drakk man det andre beger.
         5) Lovsangens første del som bestod av Salme 113-114, ble sunget. Hele lovsangen bestod av Salme 113-118.
         6) Så ble "stykket" sendt rundt og spist. Dette "stykke" bestod av usyret brød som var lagt sammen  og fylt med bitre urter. Man dyppet det i fatet hvor det var en blanding av frukt og eddik. Dette var stykket som han gav til Judas som svar på Johannes' spørsmål om hvem av de som skulle forråde ham. Judas gikk da ut (Joh 13,21ff; Matt 26,21ff; Mark 14,18ff).
         7) Det egentlige påskelam ble så spist.
         8) Det usyrede brød ble velsignet og brutt og delt omkring som en slags dessert. I forbindelse med dette brød innstiftet Jesus nattverden.
         9) Det tredje beger vin ble skjenket i, takket Gud for og sendt rundt. Dette kalles også "velsignelsens beger", til dels fordi det var ledsaget av en særskilt velsignelseshandling, til dels fordi det sluttet seg umiddelbart til "takksigelsen etter måltidet". Dette er begeret ved nattverden.
         10) Det fjerde beger vin ble drukket, og så sang man til slutt den siste del av lovsangen (Salme 115-118).
 

Påskemåltidet skulle minne Israel om deres utgang av Egypt og Guds frelsende nåde. Det skulle gjentas hvert år for at denne frelse skulle stå stadig for deres blikk (2 Mos 12,14). Og samtidig skulle det peke fram som et forbilde på Kristus som den nye pakts fullkomne påskelam (1 Kor 5,7). Dette måltidet som strekte seg gjennom hele den gamle pakt, ble avløst av nattverden som er den nye pakts måltid og som skal iakttas gjennom hele den nye pakt inntil Kristus kommer igjen. Og da skal nattverden avløses av det fullkomne festmåltidet hjemme hos Herren; Lammets bryllupsmåltid i himmelen (Åp 19,9).

1.2 Herrens nattverd innstiftes

Nattverdens innstiftelse: Matt. 26,26-30; Mark 14,22-26; Luk 22,14-20; 1. Kor 11,23-34.

Matteus 26,26-30
26 Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen* og brøt det, ga disiplene og sa: Ta, et! Dette er mitt legeme.
27 Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: Drikk av det alle. 
28 For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. 
29 Men jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dagen jeg drikker den ny med dere i min Fars rike.
30 Og da de hadde sunget lovsangen*, gikk de ut til Oljeberget.
 
Markus 14,22-26
22 Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen* og brøt det, ga dem og sa: Ta det! Dette er mitt legeme. 
23 Og han tok et beger, takket og ga dem, og de drakk alle av det. 
24 Og han sa til dem: Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utgytt for mange. 
25 Sannelig sier jeg dere: Jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.
26 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget.
 
Lukas 22,14-20
14 Og da timen kom, satte han seg til bords, og apostlene sammen med ham. 
15 Han sa til dem: Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltidet sammen med dere før jeg lider. 
16 For jeg sier dere: Jeg skal aldri mer ete det før det er blitt fullendt i Guds rike.
17 Så tok han et beger, takket og sa: Ta dette og del det mellom dere! 
18 For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer. 
19 Og han tok et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg!
20 Likeså tok han begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere.
 
1. Kor 11,23-34
23 For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natten da han ble forrådt, tok et brød, 
24 takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg! 
25 Likeså tok han også begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker av det, til minne om meg! 
26 For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. 
27 Derfor, den som eter brødet eller drikker av Herrens beger på uverdig vis, blir skyldig i Herrens legeme og blod. 
28 La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av begeret.

 

Vi legger merke til at innstiftelsesordene lyder litt forskjellig i de forskjellige beretninger. Disse motsier ikke hverandre, men utfyller hverandre på en verdifull måte.

         1)"Dette er mitt legeme" (alle beretninger), og: "dette er mitt blod, paktens blod" (Mark), og: "dette er mitt blod, den nye pakts blod" (Matt) eller: "Dette begeret er den nye pakt i mitt blod" (Lukas og Paulus).

Dette kan bety at brødet og vinen representerer, fremstiller og symboliserer hans legeme og blod. Den bokstavelige betydning er umulig, fordi han var selv legemlig tilstede iblant dem, og fordi han også sier at begeret er den nye pakt, som bare kan bety at den representerer den nye pakt.

         2)"Til syndenes forlatelse" (Matteus)

Disse ord går ikke tilbake til nattverds-handlingen, men til Kristi blod som ble utgytt for mange til syndernes forlatelse. Dette er den grunnleggende bibelske tanke; frelse ved Kristi blod som ble utgytt på korset (Se Rom 3,25; 5,9; Ef 1,7; Heb 9,11-22; 10,19; 1 Pet 1,19; 1 Joh 1,7; Åp 7,14).

         3)"Gjør dette til minne om meg" (Lukas og Paulus)

         4) Hos Matteus, Markus og Lukas tilføyer Jesus at han ikke mere skal drikke av denne vintreets frukt før han drikker den ny med dem i sin fars rike.

 

2. Nattverdens betydning

2.1 Den apostoliske nattverdslæren

Hvilken betydning la så Jesus og apostlene i nattverden? Dette behøver vi ikke å være i usikkerhet om når vi leser Det nye testamentet.

1. Nattverden er et minnemåltid

Jesus sa: "Gjør dette til minne om meg"(Luk 22,19). På samme måte som påskemåltidet førte Israels barns tanker tilbake til utfrielsen fra Egypt, slik skal nattverden føre våre tanker tilbake til Kristus og hans fullbrakte verk på Golgata. Det er først og fremst hans egen person vi skal minnes, "meg". Men så skal vi minnes at hans legeme ble brutt i døden for vår skyld og at hans blod ble utøst for våre synder, altså hans lidelse og offerdød. Og til slutt at dette offer er grunnlaget for den nye pakt og for våre syndenes forlatelse. Ved hans død ble den nye pakt innstiftet og den gamle pakt oppfylt (Jer 31,31ff; Heb 8-9; 2 Mos 24,8ff).

2. Nattverden er et samfunnsmåltid

For det første uttrykker den vårt samfunn med Kristus i hans lidelse og død. Paulus sier: "Velsignelsens beger som vi velsigner, er det ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi ett legeme enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brødet."(1. Kor 10,16f). Hva samfunn med Kristi legeme og blod innefatter fremgår av sammenhengen.

Paulus har advart de troende i Korint mot avgudsoffrene (1 Kor 10), og han belyser denne sak med de jødiske offermåltider og den kristne nattverden. Enhver religiøs handling bringer oss i samfunn med den åndelige verden, og dette øver sin innflytelse over oss enten for godt eller ondt.

Å ha samfunn med Kristi legeme og blod betyr ikke at vi eter hans legeme og blod, like så lite som jødene spiste alteret (1 Kor 10,18) eller hedningene spiste de onde ånder. Men vi har fellesskap med Kristus i hans lidelse og død. Han er selv tilstede og øver sin innflytelse over oss, og ved troen får vi del i hans verk. Vi bekjenner altså i nattverden at vi har livet i Kristus og at vi er avhengige av ham.

I tillegg uttrykker den vårt samfunn innbyrdes som Jesu venner. Den er vårt familiemåltid sammen med vår kjære frelser. Det éne brød ved nattverden fremstiller deltagernes enhet i Kristus. "Fordi det er ett brød, er vi ett legeme enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brødet." (1. Kor 10,17).

3. Nattverden er et styrkemåltid for Guds folk

Om de første kristne heter det at de holdt urokkelig fast ved brødsbrytelsen (Apg 2,42). Dette var en av deres kraftkilder. Den virket ikke på rent magisk vis, så den gav dem guddommelig krefter bare ved å delta. Men den bragte den korsfestede frelser levende frem for deres sinn, så den viste dem frelsens fulle visshet i Kristus og hva det hadde kostet ham. Dette ga dem et fast grunnlag å bygge på og fylte dem med takknemlig hengivelse og kjærlighet til ham. Den viste dem også Kristi stadige nærhet hos dem i åndelig henseende og fylte dem med frimodighet og tro. Den viste dem deres broderforhold innbyrdes. Og den minnet dem om den kommende herlighet. Dette er nattverdens betydning også i dag.

4. Nattverden er et vitnemåltid

"For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer." (1. Kor 11,26). 

Når brødet brytes vitner det om Jesu brutte legeme, og når vinen skjenkes ut vitner det om Jesu utgydte blod. Dermed blir nattverden en stadig forkynnelse av hans død. Når vi så i fellesskap nyter nattverden bærer vi vitnesbyrd om vårt samfunnsliv med Kristus og vårt forhold innbyrdes. Dette vitnesbyrd skal fortsette inntil han kommer igjen. Nattverdens ytre form har derfor stor betydning. Blir den forvansket, vil den miste sin evne til å fremstille sannheten, og dens hensikt vil bli ødelagt.

5. Nattverden er et profetisk måltid

Jesus sa: "Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dagen jeg drikker den ny med dere i min Fars rike." (Matt 26,29). 

Den peker altså fram til Lammets bryllupsmåltid i himmelen. Om den store samlingsfest med Jesus i Guds rike sier Åpenbaringens bok 19,9: "Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid! Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord." (Se også Jes 25,6-8; 55,1ff; Matt 22,1-14; Luk 15,16-24; 22,28-30).

Da nattverden er innstiftet av Jesus selv, da han har befalt sine disipler å iaktta den inntil han kommer igjen, da den har så stor betydning for de troendes åndelige liv, og da den symboliserer de største guddommelige og evige uforanderlige sannheter, plikter de troende å holde urokkelig fast på den i uforandret skikkelse og bruke den flittig inntil dens misjon er oppfylt og dens symbol er ombyttet med virkeligheten i Guds rike.