Du kan ikke tro det du ikke vet! – La meg forklare...

Tro er en gave, og ikke en oppgave.

Selv om tro ikke er din oppgave, men Guds gave plantet i deg, så er det allikevel slik at ingen kan tro utover den kunnskapen de faktisk har.

Bibelen sier i Kolosserne 1,9b «Vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir.»

Dette forteller oss at vi ikke blir automatisk fylt med kunnskap i vår sjel når vi tar i mot frelsen, men at det er en prosess der vår deltakelse er essensiell.

Uten at vi fyller oss med denne kunnskapen frivillig, vil ikke Gud tvinge oss.

Nøkkelen til å leve i Guds fullkomne plan for ditt liv, og å gå i de gjerningene Han på forhånd har lagt ferdig for deg, er å bruke din frie vilje til å gi hele livet ditt til Gud. Ikke bare hver søndag, men hver dag! Ikke bare litt av deg, men hele deg.

Om du er villig til å leve i Guds ord, Hans nærvær og ledelse, ja da vil du oppleve dette som står beskrevet i Kolosserne 1:10-12: «Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som fullt ut er etter hans gode vilje. Da bærer dere frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Dere skal styrkes og få kraft, av den kraft som han i sin herlighet eier, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset.»

Du har et valg, og valget er hvem du gir retten til å styre deg. For du blir styrt av enten dine eller Guds tanker, din egen eller Hans vilje.

Ikke en finger vil bevege seg uten at ditt sinn, din hjerne gir den beskjed om det, og slik har Gud skapt  oss alle. Men hvem du tillater å eie ditt sinn, ja det er opp til deg.

Gjør derfor det Gud sier er best for deg i Romerne 12:2: «Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.»

Jeg vil også si til deg at fornyelsen av ditt sinn, er ikke ditt verk, men det er ditt valg.

Du har en fri vilje. Hvis du bare vil slippe Gud til via Hans ord, så vil han gjøre jobben for deg. Guds ord inneholder Hans kraft, og de vil forvandle deg fra innsiden og ut, og dette av nåde og helt prestasjonsfritt fra din side (2 Korinter 10,4-5).

Guds ord er Jesus (Åp 19:13) og slipp Jesus til i livet ditt ved å tillate sinnets fornyelse.

Du kan ikke tro det du ikke vet, og vantroen som sitter i tankelivet kan ikke tenkes bort ved at du konsentrer deg om å tenke positivt så hardt du kan. Den må fjernes av Jesus - Guds ord.

Lev et velsignet liv i alle Guds løfter, og ikke bli en av de mange som alltid er på jakt etter gavene, men en person som er i stand til å fylle andres behov. Bli som Jesus, for Han lever i deg, om du ved din frie vilje tillater Hans ledelse i alt du foretar deg.

Ta ditt livs viktigste valg, nemlig å gi Han alt. Husk Han gav alt for deg, og Han er fremdeles den samme. Alt i Guds ord må forstås i den kontekst at Gud alltid er på giversiden, og at Han gjennom deg og meg vil vise verden sin betingelsesløse kjærlighet og nåde.

La Guds ord vaske vekk all vantro og frykt, og bli en velsignelse for de rundt deg.

Guds nåde og fred være med deg!